Animations for Lagrange & Newton Polynomials

back previous next

 

 

 

 

(c) John H. Mathews, 2001